Wyceny

- indywidualna wycena inwestycji
- wsparcie techniczne
- rzetelna obsługa posprzedażowa

+48 665 553 679 wyceny@mezoko.com

Wyślij zapytanie

Promocja Eura- zrób zakupy za 899zł brutto odbierz Czujnik czadu za 1zł

Promocja Eura- zrób zakupy za 899zł brutto - odbierz Sygnalizator czadu za 1złPopularne produkty Eura:

 * Podane ceny dla Klientów detalicznych. Jesteś Instalatorem? Zaloguj się na swoje konto by sprawdzić indywidualną cenę na tym produkcie.

Warunki promocji:

Kup produkty EURA-TECH za co najmniej 899 zł brutto a otrzymasz czujnik czadu CD-65A4 za 1 zł brutto.
Promocja skierowana jest do Klientów sklepu internetowego mezoko.com
Promocja trwa od 25-04-2018 do 31-05-2018 lub wyczerpania określonej puli nagród.
Ilość dostępnych towarów promocyjnych widoczna jest na bieżąco na stronie promocji oraz w koszyku Klienta.
Promocja dotyczy asortymentu producenta EURA-TECH . Za zakup produktów EURA-TECH powyżej 899 zł brutto otrzymasz możliwość dodania do koszyka zakupów Czujnika czadu CD-65A4 za 1zł brutto. System automatycznie przeliczy Twój koszyk. Jeżeli wartość towarów producenta EURA-TECH osiągnie wymagany pułap 899 zł system umożliwi dodanie czujnika w promocyjnej cenie 1 zł brutto. W każdym momencie możesz zrezygnować z promocji nie ponosząc żadnych kosztów. Wystarczy usunąć produkt z koszyka.
Promocja łączy się z innymi promocjami!

Ogólne warunki promocji:

Ogólne Warunki Promocji organizowanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.mezoko.com

 1. Niniejszy dokument określa ogólne warunki akcji promocyjnych organizowanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.mezoko.com, których przedmiotem jest możliwość nabycia przez Klientów Sklepu Produktów w obniżonych cenach (dalej jako „Promocje”).
 2. Organizatorem Promocji jest firma Kwant Dariusz Kwieciński Spółka Jawna z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Graniczna 6a, 33-200 Dąbrowa Tarnowska wpisana do Rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000340970, tel 14 621 04 90, e-mail sklep@mezoko.com (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Promocje skierowane są do Klientów Sklepu, którzy spełnią warunki wynikające z Zasad danej Promocji w okresie jej obowiązywania. Klient powinien także potwierdzić zapoznanie się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Promocji oraz Zasadami Promocji. Pracownicy Organizatora nie mogą być uczestnikami Promocji, podobnie jak członkowie rodzin tych pracowników. Za członków rodziny uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Promocje polegają na udostępnieniu możliwości zakupu przez Klienta Produktu promocyjnego (zwanego dalej „Produktem w Promocji”) w obniżonej cenie (zwanej dalej „Promocyjną Ceną”).
 1. Każda Promocja jest realizowana zgodnie z indywidualnymi Zasadami Promocji, które są ogłaszane na stronie internetowej Sklepu www.mezoko.com Zasady Promocji określają w szczególności:

a)      Nazwę Promocji lub jej przedmiot;

b)      Produkt w Promocji, tj. jego oznaczenie oraz Promocyjną Cenę;

c)      Warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać możliwość zakupu Produktu w Promocji w Promocyjnej Cenie; Warunkiem skorzystania z Promocji jest zawarcie przez Klienta jako kupującego jednej umowy sprzedaży: określonego Produktu, określonej ilości danego Produktu/ów, bądź Produktu/ów o określonej wartości (dalej jako „Transakcje”);

d)      Okres trwania Promocji - przy czym Promocja trwa nie dłużej niż do wyczerpania przewidzianych dla jej prowadzenia zapasów/egzemplarzy Produktu w Promocji.

 1. Skorzystanie z Promocji przez Klienta realizowane jest poprzez wybór do Koszyka - w ramach jednego Zamówienia w Sklepie - Produktów wymaganych przez Zasady danej Promocji. W takim przypadku Produkt w Promocji jest automatycznie dodawany do Koszyka osoby korzystającej ze Sklepu, a Promocyjna Cena zwiększa wartość sumy Produktów w Koszyku. Produkt może być usunięty z Koszyka przez tę osobę na etapie składania Zamówienia i jest to równoznacznie z rezygnacją z korzystania z Promocji. Jeżeli przewidziane dla Promocji zapasy Produktu w Promocji zostaną wyczerpane, Promocja ulega zakończeniu i Produkt w Promocji nie będzie automatycznie dodawany do Koszyka.
 2. Potwierdzeniem skorzystania z Promocji jest sfinalizowanie Zamówienia i zawarcie przez Klienta umowy sprzedaży Produktów wymaganych przez Zasady Promocji wraz z Produktem w Promocji w Promocyjnej Cenie.
 1. Zakup Produktu w Promocji jest powiązany z Transakcją, co oznacza, że:

a)      W przypadku nieważności, nieskuteczności Transakcji lub uznania jej za niezawartą, co skutkować będzie obowiązkiem zwrotu Produktów objętych Transakcją – a w szczególności dotyczy to przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość - Produkt w Promocji również podlega zwrotowi przez Klienta, na takich samych zasadach jak pozostałe Produkty;

b)      Odstąpienie od Transakcji - względem tylko niektórych Produktów objętych Transakcją - nie wywołuje skutków dla dokonanego zakupu Produktu w Promocji jedynie wówczas, gdy rodzaj, ilość lub wartość Produktów w Transakcji, co do których Transakcja pozostaje w mocy, nadal uprawniałaby do skorzystania z Promocji.

 1. Dany Klient może wielokrotnie brać udział w tej samej Promocji, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków wynikających z Zasad Promocji.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy kierować pisemnie na adres siedziby Organizatora albo na adres e-mail: sklep@mezoko.com. Organizator przekaże odpowiedź na reklamację na e-mail nadawcy reklamacji - w terminie do 14 dni od jej wpływu. Reklamacje będą rozpatrywane na zasadach określonych w rozdziale X Regulaminu Sklepu.
 3. Ogólne Warunki Promocji mogą być zmienione w trybie przewidzianym dla zmiany wzorców umownych w Kodeksie Cywilnym. Zmiana może wynikać w szczególności ze zmiany stanu prawnego, rozwiązań technicznych stosowanych w Sklepie lub zmian, bądź potrzeb organizacyjnych, asortymentowych lub biznesowych dotyczących Organizatora.
 4. Promocja nie łączy się z innymi akcjami marketingowymi i innymi Promocjami, chyba że z Zasad Promocji wynika coś odmiennego.
 5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Ogólnych Warunkach Promocji zastosowanie mają Zasady Promocji i Regulamin Sklepu www.mezoko.com
 6. Treść niniejszych Ogólnych Warunków Promocji jest dostępna na stronie internetowej https://www.mezoko.com/pl/i/Regulamin-promocji/56

Niniejsze Ogólne Warunki Promocji obowiązują od dnia 01-03-2018

Trwa wysyłanie wiadomości!
bezpieczne zakupy
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl