Wyceny

- indywidualna wycena inwestycji
- wsparcie techniczne
- rzetelna obsługa posprzedażowa

+48 665 553 679 wyceny@mezoko.com

Wyślij zapytanie

Promocja Schneider

Promocja Schneider

 

KUPUJ ONLINE.

Odbierz nagrody: softshelle marki Hi-Tec lub 4F

W terminie 5.11 – 21.11.2018 promocja na osprzęt elektroinstalacyjny i aparaturę modułową firmy Schneider Electric

Zasady promocji:


Kup jednorazowo w naszym sklepie internetowym aparaturę modułową Schneider Electric w wysokości 3 000 zł netto i odbierz wybrany softshellSprawdź aparaturę Schneider!


Kup jednorazowo w naszym sklepie internetowym produkty z zakresu osprzętu elektroinstalacyjnego Schneider Electric w wysokości 1500 zł netto i odbierz wybrany softshell

Sprawdź osprzęt elektroinstalacyjny Schneider!

Regulamin promocji:

Regulamin i warunki uczestnictwa w Promocji Mezoko „KUPONLINE. Odbierz softshell marki 4F lub Hi-Tec”

§ 1 Wprowadzenie

1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki uczestnictwa w Promocji Mezoko „KUPONLINE. Odbierz softshell marki 4F lub Hi-Tec”

§ 2 Promocja

1. Promocja jest organizowana przez Kwant Dariusz Kwieciński Spółka Jawna

2. Promocja jest prowadzona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w sklepie internetowym www.mezoko.com, należącym do organizatora.

3. Promocja rozpoczyna się 5.11.2018 r. i trwa do 23.11.2018 r.

4. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest zakup produktów promocyjnych z oferty Organizatora przez sklep internetowy www.mezoko.com oraz akceptacja niniejszego regulaminu.

5. Produktami promocyjnymi są produkty aparatury modułowej oraz osprzęt elektroinstalacyjny firmy Schneider Electric z oferty Organizatora z wyłączeniem produktów na specjalne zamówienie. Z promocji wyłączone są również zakupy inwestycyjne na specjalnych warunkach.

§ 3 Uczestnicy

1. Uczestnikami promocji mogą być Klienci zaproszeni do udziału przez Organizatora.

2. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody są samodzielne zakupy towarów promocyjnych w sklepie internetowym www.mezoko.com. Progi zakupowe określone zostały w pkt. 3 niniejszego paragrafu.

3. Do wyliczeń i przyznania nagrody bierzemy pod uwagę jednorazową wartość zakupów online ( z zastrzeżeniem § 2 pkt 5.):

  • Jednorazowe zakupy za 3000 zł netto aparatury modułowej Schneider Electric- upoważniają do odbioru 1 wybranego softshellu marki 4F lub Hi-Tec,
  • Jednorazowe zakupy za 1500 zł netto osprzętu elektroinstalacyjnego Schneider Electric - upoważniają do odbioru 1 wybranego softshellu marki 4F lub Hi-Tec,

4. Zaległości płatnicze Uczestnika wobec Organizatora, występujące w okresie promocji lub do czasu otrzymania nagrody mogą być podstawą do anulowania prawa do nagrody. O anulowaniu prawa do nagrody Organizator poinformuje Uczestnika.

§ 4 Nagrody

1. W ciągu 4 dni roboczych po zakończeniu Promocji Uczestnik zostanie poinformowany o możliwości otrzymania nagrody o wartości uzależnionej od niniejszych progów zakupowych.

2. Nagrody opisane w § 4 są przekazywane na zasadzie sprzedaży w cenie promocyjnej wynoszącej 1 grosz.

3. Jeden uczestnik może otrzymać 1 nagrodę.

4. Wybór nagrody może zostać dokonany do 2018 r. Po tym terminie prawo do nagrody wygasa.

5. W przypadku niedostępności nagród opisanych w § 4 pkt. 1 Organizator zastrzega sobie możliwość dostarczenia innej nagrody o zbliżonej wartość i parametrach technicznych.

6. Nagrody nie podlegają wymianie na inne, w tym wartość pieniężną.

7. Nagrody są przekazywane w punktach sprzedaży Organizatora.

§ 5 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji mogą być zgłaszane po jej zakończeniu, nie później jednak niż w terminie do 6 grudnia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie i przesyłać listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem Mezoko „KUPONLINE. Odbierz softshell marki 4F lub Hi-Tec”.

3. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania.

5. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na przepisach Kodeksu Cywilnego oraz treści niniejszego regulaminu i opisie sytuacji zawartym w reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji organizator zawiadamia osobę wznoszącą reklamację listem poleconym wysłanym w terminie 7 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Reklamujący zostanie powiadomiony o sposobie zadośćuczynienia.

§ 6 Odpowiedzialność Organizatora

1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika ograniczona jest do wartości nagrody.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne nagród.

3. Reklamacje złożone po terminie określonym w regulaminie nie będą rozpatrywane.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora. Skierowanie przez Uczestnika sprawy na drogę postępowania sądowego jest dopuszczalne po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Uczestnictwa stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Postanowienia niniejszych Warunków Uczestnictwa stanowią wyłączną podstawę do prowadzenia Promocji, a ich wykładnia i interpretacja zależy wyłącznie od Organizatora. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny. Prezentowany wizerunek Nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

4. Jakiekolwiek uprawnienia Uczestnika wynikające z niniejszego Regulaminu nie podlegają przeniesieniu na osoby trzecie.

Trwa wysyłanie wiadomości!
bezpieczne zakupy
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl